[FULL 4 TEST] Download Cambridge IELTS 16 PDF + Audio

You are currently viewing [FULL 4 TEST] Download Cambridge IELTS 16 PDF + Audio

Cambridge IELTS 16 Academic Edition

Cambridge IELTS 16 Academic Edition (Unofficial Edition) đã được phát hành! Kinh nghiệm của những năm vừa qua cho thấy phiên bản không chính thức ( Bản Scan ) sẽ hoàn toàn giống với phiên bản chính thức của Cambridge IELTS 16.Và chắc chắn đây lại là cuốn tài liệu được các sĩ tử mong chờ nhất vì mọi sự thay đổi, hoặc định hướng về các chủ đề cơ bản sẽ có trong cuốn tài liệu này.

DOWLOAD

This Post Has One Comment

  1. Nguyễn Văn Linh

    Tài liệu hay các bạn theo dõi nha

Leave a Reply